2012/11/29

LibreOffice 3.6 image resizing now preserves image quality better: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=46378

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét