2012/11/15

Apache Office borrows code from LibreOffice

Apache Office phải mượn code của LibreOffice đây:
https://blogs.apache.org/OOo/entry/good_news_libreoffice_is_integrating

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét