2011/12/18

Fwd: [libreoffice-l10n] [ANN] LibreOffice 3.4.5 RC1 available---------- Forwarded message ----------
From: Thorsten Behrens <thb@documentfoundation.org>
Date: Sun, Dec 18, 2011 at 23:30
Subject: [libreoffice-l10n] [ANN] LibreOffice 3.4.5 RC1 available
To: LibreOffice <libreoffice@lists.freedesktop.org>, l10n@global.libreoffice.org, projects@global.libreoffice.org, libreoffice-qa@lists.freedesktop.org


Dear Community,

The Document Foundation is happy to announce the first release
candidate of LibreOffice 3.4.5. The upcoming 3.4.5 will be the fifth
in a series of frequent bugfix releases for our 3.4 code line. Please
be aware that LibreOffice 3.4.5 RC1 is not yet ready for production
use, you should continue to use LibreOffice 3.4.4 for that.

The release is available for Windows, Linux and Mac OS X from our QA
builds download page at

 http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/

Should you find bugs, please report them to the FreeDesktop Bugzilla:

 https://bugs.freedesktop.org

For other ways to get involved with this exciting project - you can
e.g. contribute code:

 https://www.libreoffice.org/get-involved/developers/

translate LibreOffice to your language:

 http://wiki.documentfoundation.org/Translation_for_3.4

or help with funding our operations:

 http://challenge.documentfoundation.org/

A list of known issues with 3.4.5 RC1 is available from our wiki:

 http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.4.5/RC1

Please find the list of changes against LibreOffice 3.4.4 here:

 http://download.documentfoundation.org/libreoffice/src/bugfixes-libreoffice-3-4-release-3.4.5.1.log

Let us close again with a BIG Thank You! to all of you having
contributed to the LibreOffice project - this release would not have
been possible without your help.

Yours,

The Steering Committee of The Document Foundation

2011/12/14

Install Vietnamese language pack for LibreOffice 3.3 on Ubuntu

Cài đặt Libreoffice 3 dựa theo trang web:

http://nhipsongso.tuoitre.vn/Thu-thuat/ ... buntu.html

Các bạn cần 3 bước và các lệnh trên Teminal
Trích dẫn:
sudo apt-get purge "openoffice*.*"

gksu add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

gksu apt-get update

sudo apt-get install libreoffice libreoffice-gnome language-support-en


Cài đặt ngôn ngữ việt cho Libreoffice 3 cho Ubuntu 10.04 và 10.10

Sau khi các bạn xóa củ và nạp mới xong Libreoffice 3 theo trang Tuổi Trẻ.vn .

Trên Ubuntu 10.04 và 10.10 vẫn chưa hiển thị tiếng Việt.

Các bạn vào Hệ thống > Quản lý > Trình quản lý gói Synaptic

Sau khi cho mật mã của bạn. Trên mục tìm kiếm gõ vào từ khóa libreoffice

Dò tìm trên bản hàng chử libreoffice-l10n-vi

Đánh dấu chử thập vào > sẻ cài đặt > Áp dụng

Chờ dl và install vậy là xong. Các bạn mở lại libreoffice sẻ hiển thị tiếng VN.

Nếu là ngôn ngữ các nước khác ngoài tiếng Việt mà bạn cần thay đổi,
đánh dấu thêm vào chử thập hàng libreoffice-help-....(quốc gia bạn
cần)

Có thể xem thêm đoạn phim này của Hàn Quốc sẻ hiểu thêm (tôi cũng
không biết tiếng hàn). Đoạn gần cuối nhớ tập trung xem sẻ rỏ hơn.
http://www.youtube.com/watch?v=zl8u7K6TkUY

Chúc các bạn thành công và vui vẻ!


Tham khảo:
http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?t=17621
http://nhipsongso.tuoitre.vn/Thu-thuat/420795/Cai-dat-LibreOffice-trong-Ubuntu.html

2011/12/06

LibreOffice mailing list statistics for 2011-12-06

Find below the mailing list statistics for 2011-12-06
This e-mail has been automatically generated without human interaction.


               Listaddress  Normal  Digest  Nomail  Total
----------------------------------------+--------+--------+--------+--------
       announce@bg.libreoffice.org    5    0    0    5
       discuss@bg.libreoffice.org    4    1    0    5
        users@bg.libreoffice.org    5    1    0    6
       announce@bn.libreoffice.org    4    1    0    5
       discuss@bn.libreoffice.org    4    1    1    6
        users@bn.libreoffice.org    4    1    0    5
       announce@cz.libreoffice.org    4    0    0    4
       discuss@cz.libreoffice.org    3    0    0    3
        users@cz.libreoffice.org    2    0    0    2
        dansk@da.libreoffice.org    34    4    1    39
      nyhedsbrev@da.libreoffice.org   567    5    0   572
     stavekontrol@da.libreoffice.org    18    0    0    18
       announce@de.libreoffice.org   520    19    0   539
       discuss@de.libreoffice.org   166    8    9   183
        users@de.libreoffice.org   348    13    17   378
     announce@documentfoundation.org   7257    86    6   7349
  board-discuss@documentfoundation.org   100    12    3   115
     discuss@documentfoundation.org   585    46    50   681
     mirrors@documentfoundation.org   130    10    3   143
    moderators@documentfoundation.org    64    2    1    67
       test@documentfoundation.org    20    3    1    24
       announce@el.libreoffice.org    24    2    0    26
       discuss@el.libreoffice.org    26    0    0    26
        users@el.libreoffice.org    35    0    0    35
       discuss@eo.libreoffice.org    3    0    0    3
       announce@es.libreoffice.org    66    7    0    73
       discuss@es.libreoffice.org    64    12    1    77
         l10n@es.libreoffice.org    23    2    0    25
      marketing@es.libreoffice.org    37    5    0    42
        users@es.libreoffice.org   148    15    3   166
        users@et.libreoffice.org    8    0    0    8
       announce@fa.libreoffice.org    8    0    0    8
       discuss@fa.libreoffice.org    8    0    0    8
        users@fa.libreoffice.org    8    0    0    8
       announce@fi.libreoffice.org    34    1    0    35
       discuss@fi.libreoffice.org    22    0    0    22
        users@fi.libreoffice.org    26    1    0    27
       announce@fr.libreoffice.org   227    20    1   248
       discuss@fr.libreoffice.org   197    13    26   236
        users@fr.libreoffice.org   316    23    78   417
       announce@gd.libreoffice.org    4    0    0    4
       discuss@gd.libreoffice.org    3    0    0    3
       announce@gl.libreoffice.org    6    0    0    6
       discuss@gl.libreoffice.org    9    1    1    11
        users@gl.libreoffice.org    8    1    0    9
  accessibility@global.libreoffice.org    66    6    1    73
      design@global.libreoffice.org   179    17    9   205
  documentation@global.libreoffice.org   210    20    11   241
       l10n@global.libreoffice.org   282    23    4   309
    marketing@global.libreoffice.org   172    22    8   202
     projects@global.libreoffice.org    71    9    5    85
      users@global.libreoffice.org   618    93   287   998
     website@global.libreoffice.org   201    10    28   239
       discuss@hi.libreoffice.org    3    0    0    3
       announce@hr.libreoffice.org    4    0    0    4
       discuss@hr.libreoffice.org    2    0    0    2
        users@hr.libreoffice.org    5    0    0    5
       announce@it.libreoffice.org    49    5    0    54
       discuss@it.libreoffice.org    26    3    0    29
         l10n@it.libreoffice.org    21    2    0    23
        users@it.libreoffice.org    76    5    1    82
       announce@ja.libreoffice.org   158    3    1   162
       discuss@ja.libreoffice.org   145    3    2   150
        users@ja.libreoffice.org   177    4    1   182
       announce@nl.libreoffice.org    41    6    0    47
       discuss@nl.libreoffice.org    30    2    0    32
        users@nl.libreoffice.org    72    3    3    78
       announce@no.libreoffice.org    9    2    0    11
       discuss@no.libreoffice.org    7    2    0    9
        users@no.libreoffice.org    7    1    0    8
       announce@pl.libreoffice.org    14    1    0    15
       discuss@pl.libreoffice.org    8    0    0    8
        users@pl.libreoffice.org    42    0    0    42
     anuncios@pt-br.libreoffice.org    38    4    1    43
        dev@pt-br.libreoffice.org    34    0    0    34
     discussao@pt-br.libreoffice.org   120    5    1   126
       docs@pt-br.libreoffice.org    54    1    1    56
      revista@pt-br.libreoffice.org    39    1    1    41
     usuarios@pt-br.libreoffice.org   201    2    2   205
      marketing@py.libreoffice.org    12    0    0    12
       announce@ro.libreoffice.org    7    1    0    8
        users@ro.libreoffice.org    6    0    0    6
       announce@ru.libreoffice.org    56    4    0    60
       discuss@ru.libreoffice.org    33    2    0    35
        users@ru.libreoffice.org    27    3    0    30
       announce@si.libreoffice.org    3    0    0    3
       discuss@si.libreoffice.org    3    0    0    3
        users@si.libreoffice.org    3    0    0    3
       announce@sk.libreoffice.org    5    0    0    5
       discuss@sk.libreoffice.org    6    0    0    6
        users@sk.libreoffice.org    7    0    0    7
       announce@sl.libreoffice.org    4    0    0    4
       discuss@sl.libreoffice.org    4    0    0    4
        users@sl.libreoffice.org    8    0    0    8
       discuss@sv.libreoffice.org    13    3    0    16
       discuss@th.libreoffice.org    3    0    0    3
       announce@tr.libreoffice.org    5    0    0    5
       discuss@tr.libreoffice.org    4    0    0    4
        users@tr.libreoffice.org    8    0    0    8
      marketing@us.libreoffice.org    41    2    6    49
     announce@zh-cn.libreoffice.org    4    0    0    4
      discuss@zh-cn.libreoffice.org    5    1    0    6
       users@zh-cn.libreoffice.org    7    1    0    8
       announce@zh.libreoffice.org    8    1    0    9
       discuss@zh.libreoffice.org    10    0    1    11
        users@zh.libreoffice.org    7    0    0    7
     announce@zh-tw.libreoffice.org    4    0    0    4
      discuss@zh-tw.libreoffice.org    8    0    0    8
       users@zh-tw.libreoffice.org    17    1    0    18
----------------------------------------+--------+--------+--------+--------
                All lists  14663   590   576  15829