2011/05/15

Install LibreOffice 3.4 beta 5 on Linux

1015 tar xzf LibO-URE_3.4beta5_Linux_x86_install-rpm_en-US.tar.gz
1016 tar xzf LibO_3.4.0beta5_Linux_x86_helppack-rpm_vi.tar.gz
1017 tar xzf LibO_3.4.0beta5_Linux_x86_install-rpm_en-US.tar.gz
1018 tar xzf LibO_3.4.0beta5_Linux_x86_langpack-rpm_vi.tar.gz

1021 sudo rpm -Uvh LibO_3.4.0beta5_Linux_x86_install-rpm_en-US/RPMS/*rpm
1023 sudo rpm -Uvh LibO_3.4.0beta5_Linux_x86_langpack-rpm_vi/RPMS/*rpm
1024 sudo rpm -Uvh LibO_3.4.0beta5_Linux_x86_helppack-rpm_vi/RPMS/libobasis3.4-vi-help-3.4.0-5.i586.rpm

1028 sudo rpm -Uvh LibO-URE_3.4beta5_Linux_x86_install-rpm_en-US/RPMS/libreoffice3.4-ure-3.4.0-5.i586.rpm
-> error, because I already installed libreoffice3.4-ure-3.4.0-5.i586.rpm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét